top of page

Een leefbare wereld, ook voor later

De laatste decennia hebben we een snelle ontwikkeling meegemaakt. De intensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft ervoor gezorgd dat we voedsel in overvloed hebben. Nieuwe energiebronnen en technologische ontwikkeling hebben het leven makkelijker gemaakt. We werken gemiddeld minder uren per week en hebben meer geld om leuke dingen te doen. 

Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling geleidt tot problemen die we als mensheid niet eerder hebben gezien. Een veranderend klimaat zorgt voor extreme weersomstandigheden. Dagelijks sterven honderden diersoorten uit en ondanks onze welvaart en hoge levensverwachting kampen veel mensen met eenzaamheid, depressies en burn-outs. Kunnen we onze manier van leven zo doorzetten? En wat kan een kleine gemeente doen aan dit wereldwijde probleem?


Als gemeente Oldebroek kunnen we ons voorbereiden op de te verwachten gevolgen. Voornamelijk op de directe gevolgen, zoals wateroverlast en een transitie in energieopwekking, kunnen we anticiperen. De gemeente is er al druk mee bezig.

Maar de indirecte gevolgen moeten nog komen. Verwacht wordt dat door de huidige klimaatcrisis onze landbouwopbrengst daalt en het verlies aan biodiversiteit kan leiden tot het uiteenvallen van de natuur. Ook hier kunnen we als gemeente op inspelen. 

Duurzaam Oldebroek strijdt voor een maatschappij waarin de natuur en de mens in balans zijn. In de gemeente benutten we de kracht van de natuur én de kracht van elkaar. Hierbij is aanpassing nodig. Een andere leefstijl en ander gedrag. Gezamenlijk met de regio kunnen we grote uitdagingen aangaan. Met elkaar gaan we oplossingen bedenken om duurzaam te kunnen wonen, eten en ondernemen. 


Samen bouwen we een sociale, veilige en groene gemeente voor ons en allen die na ons komen.

WhatsApp Image 2021-12-22 at 15.12.38.jpeg
Visie: Over ons
WhatsApp Image 2021-12-22 at 15.01.22.jpeg

Uitdagingen

Vanuit de regio, het Rijk, Europa en de wereld krijgen we allerlei uitdagingen. De ene makkelijker op te lossen dan de andere. In de onderstaande lijst staan enkele uitdagingen die we de komende periode gezamenlijk aan moeten pakken. Door hiermee op tijd te beginnen kunnen we de kosten laag houden. 

  • Het veranderende klimaat zorgt voor een onregelmatig neerslagregiem. Dit resulteert in droge zomers en extreme piekbuien. We moeten onze manier van wonen en werken hierop aanpassen.

  • Grondstoffen raken op. We moeten zuiniger omgaan met producten en meer inzetten op hergebruik en recycling. 

  • Veel dier- en plantsoorten sterven (plaatselijk) uit. Vaak doordat wij ze geen ruimte geven of omdat we het milieu verstoren. Het is belangrijk om deze bijzondere natuur te behouden.

  • Er is veel eenzaamheid, stress en onrust in de samenleving. Dit leidt tot allerlei gezondheidsklachten. Het is belangrijk om meer met elkaar in contact te komen.

  • We lopen achter met het aantal te bouwen woningen in de gemeente Oldebroek. Een betere doorstroming en nieuwbouw passend bij de marktvraag is noodzakelijk.

Visie: Over ons

Kansen

Duurzaam Oldebroek ziet veel kansen in de gemeente. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de problemen. In de onderstaande lijst staan enkele kansen die we kunnen pakken om onze gemeente te verduurzamen. We zijn zeker nog niet te laat, maar moeten nu wel aan de slag.

  • In de gemeente hebben we veel landbouwgrond, maar onder het mom van landschapsbehoud krijgt dit weinig mogelijkheden. Duurzaam Oldebroek vindt een leefbare toekomst belangrijker dan een landschapsbeeld. Dit biedt kansen voor een goede uitbereiding van ons woningaanbod en mobiliteitsnetwerk.

  • In de gemeente beschikken we over vruchtbare landbouwgrond. Hierdoor gaat de landbouwtransformatie sneller en zijn de effecten beter te zien. De natte landbouwgebieden kunnen voor een gedeelte goed gebruikt worden voor de productie van bio-bouwmaterialen zoals hout of vezels. 

  • Provinciaal, nationaal en internationaal komt meer aandacht voor verduurzaming. De provincie biedt veel subsidiemogelijkheden. In de toekomt zal dit alsmaar meer worden.

  • Omliggende gemeenten kampen met dezelfde problemen. Door met elkaar deze uitdagingen aan te gaan kunnen we meer bereiken.

WhatsApp Image 2021-12-22 at 15.00.54.jpeg
Visie: Over ons
bottom of page